FI A MR HUWS – BLAS O’R NOFEL NEWYDD I DDYSGWYR

bloghuws copy

Blas o nofel newydd Mared Lewis, Fi a Mr Huws, sydd yn addas ar gyfer dysgwyr Lefel Uwch.


Roedd y maes parcio yn llawn pan gyrhaeddon ni neuadd y pentref. Dechreuais deimlo’n nerfus, yn nerfus iawn! Do’n i’n nabod neb ond Mags, a be tasai pawb arall yn dawnsio’n ffantastig ac yn chwerthin ar fy mhen?

“Barod? Fyddi di’n grêt, gei di weld!” meddai Mags. “Ro’n inna’n nerfus y tro cynta hefyd!”

Ceisiais wenu yn ôl arni. Do’n i ddim yn medru dychmygu Mags yn teimlo mor ofnadwy o nerfus â fi y foment honno.

Roedd y neuadd yn edrych fel set ffilm deledu Americanaidd, a phawb wedi gwisgo fel rhywun o’r Gorllewin Gwyllt! Roedd y merched yn gwisgo un ai sgertiau mawr blodeuog oedd yn chwipio pan oedden nhw’n cerdded, neu jîns a chrys tsiec fel y dynion. Roedd y rhan fwya o’r dynion yn gwisgo het Stetson a bwts cowboi fel tasan nhw newydd neidio oddi ar geffyl.

Ro’n i’n teimlo fel cerdded allan yn syth a rhedeg yr holl ffordd adra! Fel hyn yn union o’n i’n teimlo pan o’n i’n bymtheg oed a newydd ddechrau ysgol newydd ynghanol blwyddyn; roedd pawb arall yn nabod ei gilydd a neb yn fy nabod i.

“Lena!”

“Y… ia, sori?”

“Be ti isio i yfed? Dwi wedi gofyn i ti dair gwaith!” meddai Mags, ond roedd hi’n dal i wenu.

“Fodca a leim, plis!” atebais (“un mawr!” meddai’r llais bach yn fy mhen!). Aeth Mags draw at y bar i archebu, gan fy ngadael i ar fy mhen fy hun.

Daeth dyn efo het Stetson ata i’n syth, a gafael yn fy llaw gan fy nhynnu at y llawr dawnsio. Roedd ganddo ffrinj ddu ar draws brest ei grys tsiec du a gwyn. Dyna’r unig beth sylwais i arno!

“Hank dwi! Wel, Hank dwi ar nos Iau, beth bynnag!” meddai gyda winc. “Huw bob noson arall!”

Roedd o’n bendant yn edrych yn fwy o Hank nag o Huw heno.

“Lena dwi… a dwi ’rioed ’di… dawnsio… Dwi ddim yn siwr be dwi fod i neud…” Dechreuais esbonio ’mod i angen mwy o wersi.

“Fel hyn ti’n dysgu! Wna i dy helpu di! Jest dilyn be ma Ruby yn neud yn y tu blaen. Fyddi di’n iawn!” meddai fo.

Roedd ’na ddynes yn ei chwedegau yn sefyll o’n blaenau ni. Hon oedd Ruby, mae’n rhaid, meddyliais.

Chwara teg, roedd hi’n edrych yn ffit, a’i gwallt yn dal yn ddu ac yn gyrliog, a minlliw fflamgoch ar ei gwefusau. Roedd ganddi gyrn clustiau a meicroffon bach yn arwain
at ei cheg.

“Ydy pawb yn medru ’nghlywed i?” gofynnodd.

“Nac ydan!” gwaeddodd rhyw gês o’r cefn, a chwarddodd pawb ar yr hen jôc.

“Dwi isio croesawu pawb yma heno i ddosbarth cynta’r tymor newydd!”

Gwaeddodd rhywun hwrê, a dechreuodd ambell un glapio.

“Croeso arbennig i Lena, sy’n dechra am y tro cynta heno. Lle mae Lena?”

“Dyma hi!” gwaeddodd Hank ar dop ei lais, gan bwyntio ata i a gwenu.

Es i’n binc, yn biws ac yna’n goch! Mi faswn i wedi medru ei dagu! Dechreuodd pawb glapio eto a throdd pobol ac edrych arna i, gan wenu.

“Reit, ’dan ni’n mynd i ddechra efo hen ffefryn, y Cupid Shuffle! Gobeithio bod ni i gyd yn teimlo’n gariadus heno, yndan? I ni gael mynd mewn i’r mood!” meddai, a chlapiodd rhywun arall yn rhywle, ond wnes i ddim troi fy mhen i edrych. Ro’n i’n rhy brysur yn trio stopio cochi, fel rhyw hogan ysgol.

“Reit, jest i wneud yn siwr bod pawb yn cofio: ’dan ni’n symud wyth cam i’r chwith…”

Camodd Ruby i’r chwith, a dechreuodd ambell un arall wneud yr un fath. Sefyll ac edrych arni wnes i.

“Ac wyth cam i’r dde.”

Symudodd Ruby wyth cam i’r dde.

“Tapio wyth gwaith, efo blaen eich troed ac yna efo’ch sawdl… un, dau, tri, pedwar…”

Gwnaeth ambell un yr un fath.

“Ac yna trowch chwarter tro i’r chwith fel bo chi’n wynebu wal newydd. Iawn? Pawb yn hapus?”

Edrychodd Ruby ar wynebau pawb. Gwenais arni. Doedd hyn ddim yn rhy ddrwg!

“Iawn!” meddai Ruby, “wnawn ni drio hwnna efo miwsig rwan, ia? Barod? Un, dau, tri a…”

Wel, mi wnes i drio ’ngorau glas. Roedd trio symud yn gywir i’r miwsig yn llawer, llawer anoddach. Ac o’n i’n gwneud yn iawn tan y chwarter tro i’r chwith yna, pan wnes i gymysgu rhwng y chwith a’r dde a ffendio fy hun yn wynebu’r ffordd anghywir i gymharu efo pawb arall!

Roedd Huw (sori, Hank!) yn glên iawn, chwara teg, ac yn dweud ei fod wedi gwneud pethau gwaeth na hynny yn ei ddosbarth cyntaf o.

Mi wnaethon ni ddawns wedyn lle roedd rhaid tapio a shyfflo a cherdded ’mlaen a chlapio. Roedd yn rhaid i chi ganolbwyntio gant y cant, neu mi fasech chi mewn trwbwl. Wnes i ddarganfod hynny’n fuan iawn! Ar ôl tair dawns arall, ro’n i’n falch o ymddiheuro i Hank a dweud ’mod i’n mynd i chwilio am Mags. Do’n i ddim wedi ei gweld hi ers i mi gael fy llusgo i’r llawr gan Hank.

Roedd hi’n sefyll wrth y bar yn siarad efo cwpwl arall. Roedd y ddynes yn gwisgo bandana plu a sgert hir goch. Cowboi oedd y dyn, o’i gorun i’w sawdl. Gwenodd Mags arna i a fy nghyflwyno i’r ddau.

Llawfeddyg oedd y ddynes yn yr ysbyty yn y dre, ac roedd y dyn yn gweithio i’r Llywodraeth. Ceisiais beidio â gwenu wrth edrych ar y ddau, a thrio peidio eu dychmygu nhw’n mynd i’r gwaith wedi gwisgo fel’na. Ro’n i’n medru gweld yr apêl o ddwad i ddosbarth fel hyn, a chael dianc oddi wrth fywyd pob dydd. Cael bod yn Hank neu’n Ruby neu’n gowboi am noson, a dim byd yn eich poeni ond symudiadau’r ddawns.

Daeth cân o’r enw ‘The Watermelon Crawl’ ymlaen a dechreuodd Mags gyffroi.

“Ty’d, Lena! Ma hon yn wych!” meddai.

“Wna i edrych ar bawb arall ac yfed fy niod tro ’ma,” meddwn, gan gymryd dracht go dda o’r fodca a leim. Wow! Roedd o’n gry!

“Llowcia hi’n reit sydyn, wir! Ty’d!” meddai Mags, ac yn sydyn, dyna lle o’n i, yn sefyll ar y llawr dawnsio am yr ail waith mewn pum munud. Ro’n i wedi llowcio’r ddiod yn
rhy sydyn, ac roedd fy mhen yn dechrau troi. Dechreuodd llais Ruby swnio’n bell, bell i ffwrdd…


Geirfa

dychmygu – to imagine
y Gorllewin Gwyllt – the Wild West
dilyn – to follow

corn clust, cyrn clustiau – headphone,s
yn arwain at – leading to
mi faswn i wedi medru ei dagu (gog) = baswn i wedi gallu ei
dagu (de) – I could have throttled him

cymysgu – to mix up/get confused

dracht – big sip
llowcia (gog) = yfa (de) – gulp that down

 


Mae Fi a Mr Huws – Mared Lewis (£7.99, Y Lolfa) ar gael nawr.

Fi a Mr Huws - Mared Lewis copy

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s