Syllu ar walia’ – Ffion Dafis

ffionblog copy

‘Nid stori dylwyth teg mo stori y gyrliog afieithus un…’


Derbynia fod dynion talentog yn meddu ar bennau prysur. Hyn sydd yn eu gwneud nhw’n oer. Gafael yn dy got a dy urddas a cherdda’n bwrpasol at yr un ifanc nawddoglyd wrth y til. Tala am y gwydraid gwin drud a gwna esgus dy fod ti yn y bwyty anghywir. Gwna jôc am dy gof a dy oedran. Dweud wrthat ti dy hun na fydd hyn yn cael digwydd eto.

Paid â phwyso botwm y ffôn. Mae tân gwyllt yn ennyn gwallgofrwydd a chwant, yn enwedig am hanner nos. Gwylia dy ffrindiau a’u cariadon yn llyfu ei gilydd o dan y sêr newydd ac argyhoedda dy hun mai cuddio eu tristwch mae rhai ohonyn nhw. Gwagia dy ymennydd o’r lluniau ohono yn gafael yn dynn am ei gyfleustra cudd.

Paid â disgwyl i’r dyfodol sboncio atat ti’n rhwydd ac yn ysgafn a glanio’n hardd ar dy blât. Gafael ynddo a’i fowldio yn dy ddwylo bach. Sylla i fyw ei lygaid a dweud dy fod ti’n barod. Edrycha ar yr eira’n gorchuddio’r waliau, gan wybod mai buan y bydd yn dadmer i ddadorchuddio’r mwsog meddal trwchus. Dweud y gwir.

Dinoetha a phlymia’n ddewr i fôr y mis bach. Cynna dân a rhynna wrth yfed y baned piso dryw. Neidia i dy fan a chwarae’r gêm chwith dde. Cyrhaedda nunlle a’i wneudo’n adra. Edrycha ar y negeseuon a phenderfyna beidio â’u hateb. Lluchia dy ddillad a theimla fel aderyn prin. Gwaedda fel plentyn a dweud ‘dwi’n fi’. Gwranda ar dy eiriau a’u credu  bob un. Neidia ar ben y wal ac edrycha’n uwch i fyny. Lluchia’r llyfrau gan de Botton a’i griw. Creda dy fod ti’n chdi.

Edrycha ar yr Olwyn Fawr yn troi ar y lanfa a phob cawell yn wag. Neidia arni a theimla ei chylch yn dy dynnu yn uwch i’r awyr lwyd. Gwylia fysedd y cloc yn crafu ei wyneb ei hun ac edrycha ar y goleuadau rhad. Meddwa yn hyll ac yn flêr. Gwylia’r cychod yn gwthio eu ffyrdd trwy’r dwr a gwranda ar eu gyrwyr yn gweiddi eu gwahoddiadau cras. Neidia. Gwylia’r bae oer, lliwgar. Gwylia nhw’n mwynhau ei gilydd. Gwylia. Neidia.

ffiongraphic

Derbynia fod blodau’n hyll. Gwylia nhw’n crebachu yn y dwr budr. Sylla ar y wal wen o dy flaen a phaid ag yngan gair. Gad iddyn nhw yn y siacedi glân dy brocio a dy agor. Dweda ddim. Nid dy waith di ydy hynna. Sylla ar y wal wen o dy flaen. Rho wên iddyn nhw bob hyn a hyn. Gad iddyn nhw feddwl fod pethau’n gwella. Eu bod nhw’n dy wella di. Cadwa’r gwacter i chdi dy hun. Sylla’n hirach ar y wal wen. Hon sy’n gwybod. Dweud wrthi dy fod ti’n edmygu ei chryfder a’i llonyddwch. Rho dy law arni a theimla ei hoerni. Yr un ydy pob wal. Gwena eto a dweud bod popeth yn iawn. Gwada a gwena a llynca ac yfa a chytuna. Arogla’r blodau hyll a diolcha. Diolcha a gwena. Gwena.

Garddia. Mae pawb sy’n garddio’n gwenu. Penderfyna dy fod ti’n licio blodau wedi’r cyfan. Mae’n haws. Gwerthfawroga’r tir a phlannu a hau. Tyrcha a chwynna. Gwella. Dos i’r theatr a dweda fod y ddrama’n dda. Ymuna yn eu sgwrs a chyfranna’n hael. Sylla ar y glaw yn bwydo’r tir a’r cerrigbach yn angori’r wal. Gwylia’r waliwr a gwranda ar ei gân. Meddwa ar ei onestrwydd ifanc. Gafael yn dynn yn dy hun a lleddfa’r ofn. Cria. Cria nes dy fod ti’n sych. Eistedda yn y sychder a mwynha. Ymhyfryda nad oes dim ar ôl. Cysga yn y gwely sy’n cynnig dim.

Pryna gi. Un maint canolig ag anian clên. Cara fo. Ymrwyma dy hun i rywbeth byw. Gwylia fo’n dy wylio di a phaid ag ofni beth mae’n ei weld. Cerdda drwy’r coedwigoedd efo fo. Dringa’r mynyddoedd a theimla’n iach. Blina arno fo. Derbynia na elli di feithrin dim byd byw. Ystyria gael cath neu bysgodyn aur. Chwardda nes dy fod ti’n sâl.

Dweda dy fod ti’n cysgu’n well. Gwrthoda’r tabledi a gwga arni hi sy’n dweud bod yn well i ti fynd at rywun sy’n dy ddeall di’n well. Chwilia am y wal wen a chrea dy naratif newydd arni. Gwylia hi a chyfarwydda dy stori dy hun. Ti piau’r wal. Dewisia dy ffurf. Mae popeth yn hardd ar ffilm. Gad y tameidiau hyll ar y llawr. Does dim angen rhannu’r rheina’r tro yma. Tawela dy hun fod hon yn dy ddeall yn well na’r llall. Dweda gelwydd. Dweda fymryn o wir. Paentia dy lun a thynna’r gwlân dros dy lygaid dy hun.

Gwylia’r ddeilen yn newid ei lliw o dy flaen. Gaddo na fyddi di’n crino fel hithau flwyddyn yma. Oedd, roedd hi’n hen, ond eleni fyddi di’n cael dy eni. Gwranda arnyn nhw drws nesa wrthi eto. Gwena gan wybod mai ffugio mae hi. Arhosa ar ddihun heno. Mae’r nos yn ffrind. Yn llyfrgell. Treiddia ar hyd ei choridorau a phicia i’w hadrannau lu. Tria ddeall pam. Diolcha fod yr hydref yma a bod yr haf wedi ei fyw. Paid â’i adael o.

Dos i amgueddfa a dechreua gwrs ar y we. Datgan dy fod ti’n rhywun newydd. Yn rhywun gwell. Rhywun glân. Llynca nhw a sylla ar y wal. Gwahodd dy ffrindiau draw. Gwena a chuddia. Pryna flodau hyll a’u rhoi ar y bwrdd. Atal dy hun rhag dreifio’n noeth drwy’r ddinas yn gobeithio cael dy ddal. Atal dy hun rhag gwthio dy fys i lawr dy gorn gwddw i wagio a gwagio mwy. Atal dy hun rhag ffonio un o’r rhai ffyddlon am ffwc. Ymwrola a gwerthfawroga. Gwranda ar seiren yr ambiwlans a diolcha. Edrycha arnyn nhw’n gwylio pob ystum. Gwranda a gwena. Chwardda, gwylia, gwga, synna, chwala. A rhanna.

Pryna dân gwyllt a choda goelcerth yn yr ardd. Gollynga’r chwyrligwgan yn rhydd i’r nos. Edrycha arni’n goleuo’r stryd yn flêr a swnllyd a digyfeiriad. Gwylia hi.

Paid ag edrych eto. Gad iddyn nhw feddwl dy fod ti’n llawn edmygedd. Gwena eto gan wybod yn union beth maen nhw’n ei feddwl. Edrycha ymhell i’r pellter a’u hargyhoeddi bod dy feddwl yn llawn syniadau gwych am ddyheadau a dyfodol. Sylla ar y waliau sy’n rhedeg i ffwrdd y tu hwnt i ffenestr fudr y bws. Y waliau hyn sy’n fwsog trwchus oer.

Paid â dweud wrtha i pwy ydw i.

Paid â dweud wrtha i sut mae byw.


Mae Syllu ar walia’ gan Ffion Dafis ar gael nawr (£8.99, Y Lolfa)

rgb ffion

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s