Brett Johns – Ymladdwr Cymru!

BLOGBRETT copy

ROEDD Y NOSON FAWR wedi cyrraedd. Dyma’r cyfle i wneud yr hyn ro’n i eisiau ei wneud ers pan o’n i’n blentyn. Dyma’r rheswm pam ro’n i wedi dechrau Mixed Martial Arts, MMA, yn y lle cynta. Ro’n i am wneud enw i fi fy hun. Nawr, yng Nghlwb Cymdeithasol Penlan, Abertawe, ro’n i’n cael y cyfle cynta i wneud hynny. Ro’n i’n ymladd am Bencampwriaeth Amatur Cymru.

Mae Brett Johns (ganwyd 21 Chwefror 1992) yn ymladdwr cawell proffesiynol, sydd erbyn hyn yn rhif 13 yn y byd ac sydd yn bencampwr diguro’r byd MMA (Mixed Martial Arts) wedi iddo gipio’r teitl ddwywaith.

Nawr mae cyfrol newydd sbon yn rhoi cipolwg i ni o baratoadau Brett a hanes y dyn ifanc o Bontarddulais a’i daith drwy’r byd cystadleuol a pheryglus ymladd cawell.

26993576_1736728983054333_1932938512267096363_n

“Dyw pethau fel hyn ddim yn digwydd i foi o Bontarddulais!”

Dechreuodd popeth ym Mhontarddulais, pentref heb fod yn bell o Abertawe. Dyna lle cafodd Brett ei eni. Roedd ei frawd a’i chwaer, Kirsty ac Ashley, yn aros amdano yn 1, Heol Bryn Iago. Ddim sbel fawr ar ôl hynny, fe ddaeth brawd bach arall, Darian. Dyna nhw felly, yn deulu o bedwar.

Mae Pontarddulais yn golygu llawer i Brett.

‘Mae’n bentre sydd yn agos iawn at fy nghalon. Pan o’n i’n tyfu lan, a’r bois eraill yn dweud nad oedden nhw’n gallu aros i adael y pentre, do’n i ddim yn deall hynny o gwbwl.’

Mae cymuned hefyd yn bwysig iawn iddo.

‘Mae’n bwysig i fi wybod bod y siop fara wedi bod yn y pentre ers amser. Mae’n golygu llawer i fi ’mod i’n gwybod pwy yw teulu’r dyn sy’n gwerthu cig, a bod plant nifer o berchnogion y siopau eraill wedi bod gyda fi yn Ysgol Gynradd Gymraeg Bryniago. Dwi   yn fy ugeiniau nawr, ond yn dal i fyw gartre gyda fy mam yn y pentre.’

A dyna ddylanwad mawr arall ar ei fywyd – ei Fam.

‘Mae Mam wedi bod yn ffigwr mawr yn y ffordd mae fy mywyd a’m gyrfa wedi datblygu. Fe ddigwyddodd un peth penodol yn gynnar iawn yn fy mywyd wnaeth ddylanwadu ar hynny. Pan o’n i tua thair neu bedair oed, fe wnaeth fy rhieni wahanu. Diflannodd presenoldeb tad mas o’r ty. Roedd Mam yno gyda phedwar o blant. Roedd yn gweithio yn nhy bwyta a siop jips Roma 2000 yng Ngorseinon, ddim yn bell o Bontarddulais. Mae’n dal i weithio yno, bedair blynedd ar ugain yn ddiweddarach. Dwi ddim wedi gwneud llawer gyda fy nhad hyd heddiw.’

Yn fuan iawn ar ôl i’w Dad adael ei Fam, dechreuodd ei chwaer fynd i sesiynau jiwdo yn y pentre. Gan fod y neuadd lle roedd y jiwdo yn cael ei ddysgu rai cannoedd o lathenni yn unig o’i dy, roedd Mam yn fodlon iddo fynd yno hefyd.

‘Mae’n siwr ’da fi na fydden i wedi dechrau mynd i’r gwersi hynny oni bai fod fy nhad wedi gadael y cartre.’ meddai Brett.

Ac mae Brett yn credu’n gryf yn yr hyn sy’n cael ei alw ‘the butterfly effect’, sef bod pethau bach yn gallu cael canlyniadau lot mwy. Yn aml iawn, does dim modd gweld unrhyw gysylltiad rhwng y digwyddiad gwreiddiol a’r canlyniad.

‘Fydde fe ddim fel arfer yn gam naturiol i wneud cysylltiad agos rhwng tad yn gadael cartre a’r mab yn troi’n ymladdwr  proffesiynol. Ond mae cysylltiad pendant yn fy achos i.’ meddai.

Roedd dechrau ar y gwaith o fod yn ymladdwr proffesiynol yn agoriad llygaid. Daeth i ddeall nad oedd yn rhaid iddo roi’r gorau i fy ngwaith yn syth. Roedd modd troi’n ymladdwr proffesiynol a dal i weithio.

‘Falle nad o’n i’n hoffi fy ngwaith yn fawr iawn ond roedd yn gysur gwybod nad oedd yn rhaid gadael iddo fynd a cholli cyflog yn syth.’ eglurodd.

Ond y newid mwya fyddai cael ei dalu mwy am ffeits. Ond hefyd roedd y ffeits eu hunain yn mynd i newid. Fel amatur mae hawl i daro rhywun yn ei wyneb pan mae’r ddau yn sefyll, ond os oes rhywun ar y llawr does dim hawl ei daro yn ei wyneb. Fel ymladdwr proffesiynol mae modd taro dyn yn ei wyneb ar unrhyw adeg, gyda’r dwrn neu’r penelin neu ba ran bynnag arall o’r corff. Felly, byddai’r ffordd o ymladd yn newid ac yn troi’n dipyn mwy o ddifri.

Dyw Brett ddim yn yfed lot chwaith. Trodd y penderfyniad i beidio ag yfed yn ystod wythnos ffeit yn benderfyniad i beidio ag yfed am bedair wythnos cyn pob ffeit. Mae bod yn ymladdwr yn agwedd meddwl, nid dim ond yn fater o baratoi’r corff.

Ar noson y ffeit, roedd pobol yn cyfeirio ato fel Brett Johns o’r UK ond mae Brett yn eu cywiro bob tro.

‘No, I’m not from the UK. I’m from Wales.’

Dwi’n mynnu dweud hynny bob man dwi’n mynd. Cymro ydw i. Dyna’i diwedd hi.

Mae’n ymladd erbyn hyn yn yr Ultimate Fighting Championship, heb golli yr un ffeit!

Meddai, ‘Dwi wedi dweud yn barod fod pethau wedi symud yn glou iawn i fi ers troi at MMA. Dwi eisiau gwneud cyfraniad i’r gamp sydd yn golygu cymaint i fi. A dweud y gwir, beth licen i’n fwy na dim yw bod cerflun o Brett Johns ym Mhontarddulais, fel sydd o Johnny Owen ym Merthyr. Ie, ymladdwr ydw i. Ond yn fwy na hynny, dwi’n foi o’r Bont!’


Darllena am hanes Brett yn ei eiriau ei hun – o’r hanes personol, dylanwad ei deulu a’i ffrindiau, crafu byw, y Cymro i’r carn, a threialon pwysau ac anafiadau,  yn Stori Sydyn – Brett Johns – Ymladdwr ar gael nawr am £1 gan Y Lolfa.

26993576_1736728983054333_1932938512267096363_n

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s