Syniadau anrhegion hosan ‘Dolig 2018

Mae 2018 wedi bod yn flwyddyn brysur, a gyda Nadolig yn agosau dyma ambell i syniad ar gyfer anrhegion hosan Nadolig neu Santa Cudd i chi. Mae rhywbeth at ddant pawb ymysg yr 8 teitl yma – cerddoriaeth, hiwmor, coginio, ffeithiau a chwaraeon!


I’r un sy’n hoff o gomics – yn enwedig Mellten!

Ble Mae Boc? gan Huw Aaron (£4.99)

Ble Mae Boc - Huw AaronYn dilyn ei llwyddiant yng nghylchgrawn Mellten, mae Boc y ddraig fach goch yn cael llyfr cyfan iddi hi ei hun y Nadolig yma! Dyma’r llyfr cyntaf o’i fath yn y Gymraeg, sy’n annog pob draig-dditectif mawr a bach i chwilio am wahanol eitemau sy’n cuddio yn y lluniau.

Mae Ble Mae Boc? yn cynnwys 10 llun tudalen ddwbl, gyda phob taenlen yn dangos golygfa eiconig Gymreig, gan gynnwys yr Wyddfa, Castell Caerdydd, fferm, gêm rygbi, Portmeirion, ar lan y môr a gorymdaith Gŵyl Ddewi, a’r nod o ddod o hyd i Boc sy’n cuddio ym mhob llun. Bydd cyfle i chwilio am restr o bethau eraill hefyd, a bydd modd trafod a holi cwestiynau rhwng plant â’i gilydd, neu rhwng rhiant a phlentyn.

“Llwyth o hwyl a chwerthin – buon ni’n craffu a rhythu am oriau!”

– Bethan Gwanas


I’r un sydd am ddechrau neu wrthi’n dysgu Cymraeg:

Teach your Dog Welsh gan Anne Cakebread (£4.99)

Teach your Dog WelshMae Teach your Dog Welsh yn llawn lliw, gyda darluniau mewn steil retro y 1950au. Mae llun a gair neu frawddeg yn y Gymraeg a’r Saesneg i bob tudalen ddwbl, ynghyd â’r ynganiad. Ceir dros 100 o eiriau a brawddegau i’w defnyddio i ymarfer eich Cymraeg o Paid â chrafu i Fydda i ddim yn hir. Mae’n gyflwyniad ardderchog a hwylus i bob oedran i ddysgu’r Gymraeg – gyda’r  mwyafrif o frawddegau’n addas i sefyllfaoedd heb gŵn!

Daeth yr ysbrydoliaeth i’r gyfrol yma wrth i’r awdures Anne Cakebread roi cartref i Frieda, whippet wedi’i achub. Daeth Anne i sylweddoli bod Frieda ond yn ymateb i orchmynion Cymraeg. Yn araf bach wrth ddelio gyda Freida, sylweddolodd Anne ei bod yn dod dros nerfau siarad Cymraeg yn uchel drwy siarad gyda’r ci, a bod ei Chymraeg yn gwella o’i herwydd. Daeth hyn a’r syniad o greu llyfr i helpu dysgwyr eraill wrth ddefnyddio’i sgiliau fel darlunydd.

“This looks like a really nice, fun way to start learning Welsh – great book!”

– Derek Brockway


I’r un sy’n mwynhau ffeithiau a syniadau newydd:

Amhos!b gan D. Geraint Lewis (£6.99)

Amhos!bY llyfr Cymraeg cyntaf ym maes Freakonomics – math o lyfrau poblogaidd sy’n datgelu bod y pethau rydym yn eu cymryd yn ganiataol yn anghywir, a hynny yn ôl darganfyddiadau gwyddonol cyfoes.

Yn y New Scientist yr ymddangosodd y pennawd “Mae popeth rwyt ti’n ei feddwl – yn anghywir!”. Mae’r dystiolaeth a gasglwyd ar gyfer y gyfrol Amhos!b gan D. Geraint Lewis yn atgyfnerthu’r syniad yma. Rhith yw’r pethau rydyn yn eu cymryd yn ganiataol yn ein bywydau bob dydd, rhith sy’n deillio o ffrwyth ein dychymyg. Beth yw’r gwir? Mae’r ymennydd sy’n creu darluniau o’r signalau sy’n ein cyrraedd drwy ein llygaid. Felly, rydym yn creu ein realiti ein hunain ac fe all fod yn stori gadarnhaol neu’n un negyddol.

Mae amheuon yn amlhau am wirioneddau a gwerthoedd a ystyriwyd yn oesol

“Y canlyniad yw’r ymdeimlad o ansicrwydd, amheuaeth, anobaith a drwgdybiaeth sy’n nodweddion ein hoes,” meddai D. Geraint Lewis.


I’r un sydd wedi gwirioni gyda pêl-droed:

Pêl-droed Cymru: O Ddydd i Ddydd gan Gwynfor Jones (£6.99)

Pêl-droed Cymru - O ddydd i ddydd - Gwynfor JonesDyma gyfrol sy’n drysorfa o wybodaeth am bêl-droed Cymru – gyda gwybodaeth difyr ar gyfer bob dydd o’r flwyddyn!

O’r uchafbwyntiau i’r tor calon, o hanes y clybiau sy’n adnabyddus heddiw i’r rhai sydd wedi hen ddiflannu, o Billy Meredith i Jess Fishlock. Ceir cofnod ar gyfer pob diwrnod o’r flwyddyn a phob cofnod yn llawn manylion a ffeithiau am chwaraewyr, rheolwyr, clybiau, gemau a digwyddiadau yn hanes pêl-droed Cymru.

Ffaith:

25 Rhagfyr 1959
Coventry City – 5, Wrecsam – 3. Y gêm hon yn y Drydedd Adran oedd y tro olaf I un o glybiau Cymy chwarae gêm yng Nghyngrair Lloegr ar Ddydd Nadolig.


I’r un sy’n mwynhau coginio neu gyda teulu ifanc a bywyd prysur!:

Blasus gan Elliw Gwawr (£14.99)

Blasus - Elliw Gwawr

Mae Elliw bellach yn fam a bydd yna bwyslais ar ryseitiau melys a sawrus i’r teulu, sydd yn defnyddio llai o siwgr a halen. Wrth gyflwyno gogwydd ychydig yn wahanol credwn ei bod wedi rhoi ei bys ar ddyhead yr oes am ryseitiau ychydig yn iachach. Fe fydd yna ryseitiau am brydau syml i’r teulu yn y llyfr hwn hefyd.

O fwydydd cyntaf i fabis, i ryseitiau sy’n llawn llysiau cudd a phrydau iachus i’r holl deulu, mae gan Blasus 9 pennod yn llawn syniadau, gan gynnwys pennod ar bobi gyda phlant, pobi â llai o siwgr ac un ar y Nadolig. Mae Gruff, ei mab 3 oed hefyd yn helpu gyda nifer fawr o’r ryseitiau, ac yn amlwg yn hapus iawn yn y gegin! Ac i’r rhai â dant melys sydd wedi mwynhau’r elfen hon yn llyfrau blaenorol Elliw Gwawr mae yna ryseitiau newydd ar gyfer cacennau, pwdinau a danteithion blasus i bartïon ac achlysuron arbennig.

“Fel un fam brysur i un arall, diolch yn fawr, Elliw Gwawr, am fy atgoffa i o bwysigrwydd gwneud yr ymdrech i goginio gyda’n gilydd – a chael hwyl yn y gegin ar yr un pryd.”

– Heulwen Davies


I’r un sy’n greadigol:

NaNel_Waw_A4_v2Na, Nel! Waw! gan Meleri Wyn James (£4.99)

Llyfr A4 lliwgar, ac yn llawn lluniau a gweithgareddau i danio’r dychymyg. Mae lluniau deniadol John Lund yn dod â Nel a’i ffrindiau yn fyw.

Ceir gweithgareddau fel posau geiriau, côds cyfrinachol, sudoku a rhai eraill sy’n cynnwys annog plant i fod yn ddychmygus trwy ddarlunio, gwneud crefftau a choginio. Mae hyd yn oed gwers gan yr artist John Lund ar sut i dynnu llun eich hun o Nel, ac mae cyfle i blant ddatblygu llinynnau storïol ac i symud ymlaen i ysgrifennu eu campweithiau eu hunain.

Mae’r gyfrol yn 48 tudalen, ac yn cynnig digonedd o syniadau i gadw meddyliau prysur allan o ddireidi!


I’r un sy’n mwynhau cerddoriaeth (O.N. a sydd yn berchen ar hosan Nadolig cryf!)

Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru gan Wyn Thomas a Pwyll ap Siôn (gol.) (£39.99)

Cydymaith i Gerddoriaeth CymruCyfeirlyfr awdurdodol sydd yn cwmpasu holl gyfoeth cerddoriaeth yng Nghymru. Tros 500 o gofnodion yn amrywio o gerddoriaeth gynnar i gerddoriaeth gyfoes, o gantorion gwerin i gerddorfeydd, o Aberjaber i Zabrinski.

Ffrwyth prosiect cydweithredol rhwng Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw’r Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru, sef cyfeirlyfr awdurdodol sydd yn cwmpasu holl gyfoeth cerddoriaeth yng Nghymru o’r 6ed Ganrif hyd at y presennol.

Mae’r cydymaith cynhwysfawr yma’n cwmpasu datblygiad hanes cerddoriaeth yng Nghymru.

“Y mae’r gyfrol hon yn garreg filltir arwyddocaol yn hanes cerddoriaeth ein cenedl ni.”

– Elinor Bennett


I’r un sy’n mwynhau hiwmor y wlad:

Ffyrdd y Wlad gan Welsh Whisperer (£4.99)

Welsh Whisperer - Ffyrdd y Wlad

Mae’r Welsh Whisperer wedi dod yn bersonoliaeth enwog drwy Gymru gyfan: trwy ei golofn ‘Whilibowan gyda’r Welsh Whisperer’ yn y Cardi Bach a’r Cymro; wrth gigio a theithio’r wlad; fel canwr poblogaidd a chyflwynydd ar Radio Cymru, ac ar Heno yn rhannu ‘tafarn yr wythnos’ gyda’r genedl. Mae’r cymeriad unigryw hwn hyd yn oed wedi ffeindio ei hun yn seren ffasiwn cefn gwlad yn Golwg!

Yn Ffyrdd y Wlad ceir lluniau, pytiau hwyliog, straeon a golwg dychanol ar fywyd seren y byd canu gwlad yng Nghymru, hanesion am deithio ar hyd a lled Cymru, am y gigs sy’n llenwi neuaddau a thafarndai ac darnau am ei arwyr, gan gynnwys Dafydd Iwan.

“A, y Welsh Whisperer..! Dw i wrthi ers hanner canrif ac mae e wrthi ers pum munud ond mae e ymhobman!”

– Dafydd Iwan


Pa lyfrau sydd ar eich rhestr chi?


www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s