5 NOFEL I’W DARLLEN YR HYDREF HWN

Yr hydref. Y nosweithiau’n tynnu mewn a’r dail yn crino… tymor dweud hwyl fawr i’r haf… a chyfle arbennig  i swatio’n glud gyda chlamp o nofel dda!

Dyma ddewis 5 nofel newydd sbon i hydref 2019!


Dal y Mellt gan Iwan Roberts (Iwcs)

Dal y Mellt - Iwcs

Nofel ffraeth, ffyrnig, fyrlymus am griw sy’n talu’n ôl am hen gamwedd. 

“Taith wyllt i berfeddion byd sy’n troi o dan ein trwynau. Ffyrnig, ffraeth a chyhyrog. Mae Iwcs yn ninja o nofelydd.” – Rhys Ifans

Mae anlwc yn dilyn Carbo fel hen geiniog ddrwg a tydi cael ei ddal gan ddau labwst, Mici Finn a Les Moore, ddim i weld yn gwella petha chwaith.

A’r fagl wedi hen dynhau amdano, mae’r gêm o chwara cuddio ymhob twll a chongol wedi dod i ben a buan y mae Carbo yn cael ei hun yn rhan allweddol o fentar na welwyd ei thebyg o’r blaen.

“Dwi ar hyn o bryd yn hel syniadau ar gyfer dilyniant i Dal y Mellt. Mae’r cymeriadau ’ma mor fyw i mi, fedra i ddim gollwng gafael arnyn nhw.” – Iwcs


Cicio’r Bwced gan Marlyn Samuel

Cicio'r Bwced - Marlyn Samuel.jpg

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Marlyn Samuel wedi sefydlu’i hun yn frenhines y nofel gyfoes boblogaidd Cymraeg, ac mae ei nofel newydd yn parhau ar ei theyrnasiad. Mae Cicio’r Bwced yn nofel gyfoes, teimladwy a ffraeth, gyda neges bwysig at ei chalon.

“Chwip o nofel fywiog, hwyliog gan awdures sydd yn adnabod ei phobl (ac yn giamstar ar roi geiriau yn eu cegau nhw!)” – Bethan Jones-Parry

Ar ôl colli ei gwr Glyn, wedi trawiad angeuol, mae Menna yn adennill ei bywyd.

Gyda help ei ffrind Jan mae’n gweld nad yw hi byth yn rhy hwyr i fwynhau rhyddid, a chariad, am y tro cyntaf.

Tonic o nofel ffraeth am ddysgu i fyw ac i enjoio cyn cicio’r bwced!

“Gwnes i sylweddoli pa mor bwysig ydi cymryd bob cyfle ar ôl colli ffrind annwyl iawn i mi, ers dyddiau ysgol, tair mlynedd yn ôl,” meddai Marlyn Samuel, “tydi hi byth rhy hwyr gwaeth beth ydi’ch oed chi i fwynhau bywyd. Peidiwch â dweud ‘rhywbryd eto’ – tydi fory ac eto byth yn dŵad yn anffodus.” – Marlyn Samuel


Y Bwrdd gan Iwan Rhys

Y Bwrdd - Iwan Rhys

“Os daeth un peth da o Brexit, y nofel yma ydi hwnnw!” – dyna eiriau Rhys Iorwerth am nofel gyntaf Iwan Rhys, Y Bwrdd, a hynny ychydig cyn Hydref 31, sef y dyddiad mae Prydain i fod i adael yr Undeb Ewropeaidd. Dyma nofel a themâu amserol a chyfoes felly, a’r ffuglen gyntaf yn y Gymraeg i drafod effaith Brecsit ar unigolion a chymunedau.

Mae Y Bwrdd yn nofel fodern sy’n ddarlun dychanol, crafog a brawychus o’n bywyd heddiw. Ymdrinnir â pheryglon Brecsit a rhoir llais i sawl math o bolemeg gymdeithasol gyfredol.

“Llwydda i gynnal diddordeb o’r dechrau’n deg tan y gair olaf. Mae’r cymeriadau a’r cynllun yn wreiddiol a’r dweud yn sylwgar-ddychanol.” – Mererid Hopwood

Mae Carwyn wedi diflasu wrth ei ddesg ym Mwrdd Comisiynu’r Gymraeg. Llawer gwell fyddai ganddo fod adre’n coginio i’w bartner Laticia a’u merch Alaw Abril. O leia roedd y byd yn ei le yng nghefn 8 Stryd Cynon. Ond efallai nad oedd Carwyn wedi talu digon o dylw, hyd nes i’r llythyr gyrraedd. Yn y rom-com o nofel ddychanol hon am deulu, y Gymraeg a Brexit, awn ar daith o Gaerdydd i’r Tymbl ac i Valencia. Gymerwch chi aperitif?

“Mae Brexit wedi bod yn gefndir i’n bywydau ni i gyd dros y blynyddoedd diwethaf, ac i lawer mae’n fygythiad gwirioneddol. Mae’n amhosib peidio â meddwl am y newid sydd o’n blaenau yma yng Nghymru, boed yn sydyn neu’n raddol.” – Iwan Rhys


Pwyth gan Haf Llewelyn

Pwyth - Haf Llywelyn drafft

Mae’r awdures boblogaidd Haf Llewelyn, sydd wedi ysgrifennu nifer o nofelau hanesyddol, wedi troi at sgwennu nofel gyfoes sy’n darlunio clymau o fewn cymdeithas yn dilyn damwain. Mae Pwyth, sydd wedi’i leoli mewn tref fach glan y môr yng ngogledd Cymru, hefyd yn edrych ar sut mae disgwyliadau pobl, a disgwyliadau ein hunain, yn effeithio ar yr unigolyn.

“Dechreuais feddwl am yr holl ddigwyddiadau rydan ni’n clywed amdanyn nhw ar y newyddion, a sut yr ydan ni’n symud ymlaen i’r stori nesaf. Ond wrth gwrs mae’r storïau ingol yna wedi effeithio ar fywydau go iawn. Beth sy’n digwydd ddegawdau o flynyddoedd wedyn?” – Haf Llewelyn.

Roedd rhywbeth ohono wedi aros efo’r tes, rhyw gysgod, rhywbeth oedd yn gwrthod symud, am na ddaeth y glaw i’w olchi oddi yno.

Mae sawl degawd wedi mynd heibio ers y ddamwain, ac mae bywydau pobl Glan Morfa wedi rhygnu mlaen. Does fawr neb yn cofio’r digwyddiad bellach, dim ond ambell un o’r hen genhedlaeth yn rhybuddio am y tro peryglus ar Ffordd y Dyffryn. Mae yna rai sy’n ysu am adael y lle, a chael lledu eu hadenydd, ond mae yna eraill sy’n dychwelyd, gan godi hen grachen a pheri i anesmwythyd rhyfedd dreiddio drwy’r ardal.


Fflur gan Lloyd Jones

Fflur - Lloyd Jones drafft.jpg

Y Dŵr gan Lloyd Jones oedd un o’r nofelau dystopaidd gorau i’w cyhoeddi yn y Gymraeg. Fe’i disgrifiwyd fel clasur, oedd yn “ysgytwol a gafaelgar” pan y’i cyhoeddwyd yn 2009. Dyma rhaghanes (prequel) i’r nofel, sef Fflur.

“Dyma nofel dyner am gariad yn cyrraedd yn ddirybudd ac yn gadael heb ddweud gair. Ceir portread byw a chynnes o deulu Dolfrwynog ac o fywyd amaethyddol. Portread ydyw hefyd o gymuned glos, gapelgar ben mynydd, ac o dreigl y tymhorau a threigl amser.” – Jon Gower

Mae Fflur wedi’i osod ar fferm Dolfrwynog yng Nghwm y Blodau, yn ystod ac ar ôl yr Ail Rhyfel Byd ac mewn cyfnod digon heddychlon a digyfnewid i Eirlys y forwyn. Ond buan y daw digwyddiad ffrwydrol, tyngedfennol i newid Eirlys a theulu Dolfrwynog. Llwydda ymweliad annisgwyl a rhyfedd y ferch yn y wisg werdd i newid eu bywydau am byth.

“Mae hwn yn lyfr hollol wahanol, yn adlewyrchu amseroedd a byd cyn yr helynt a welwyd yn Y Dŵr. Buaswn yn ei ddisgrifio fel nofel rhamant gwledig hen-ffasiwn.”

– Lloyd Jones


Mae mwy o ffuglen gwych i’w darganfod ar wefan Y Lolfa.

www.ylolfa.com

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s