6 nofel byr Cymraeg ar gyfer bywyd prysur

Os darllen mwy yw un o’ch adduniadau ar gyfer eleni, dyma restr o 6 nofel Cymraeg i’ch ysbrydoli ac i’ch rhoi ar ben ffordd:


Hen Bethau Anghofiedig - Mihangel Morgan

Hen Bethau Anghofiedig – Mihangel Morgan (£7.99)

“Llefain. Ac nid llefain torcalonnus. Crio isel poenus, gofidus. Crio rhywun mewn perygl… Roeddwn i wedi cael fy nychryn o’r blaen ond y tro hwn aeth y swn drwy fy ngwaed.”

Un noson hir o aeaf, mae dau hen ffrind yn cwrdd ar daith drên.

Mae gan Merfyn stori iasoer i’w rhannu, un sy’n dechrau gydag etifeddu clamp o dy ar ôl ei fodryb, yr awdures enwog Mona Moffat. Mae ef a’i bartner, Harry, yn breuddwydio am adnewyddu’r hen le ac ymddeol a fywyd gwyllt dinas Llundain… ond wrth i Merfyn godi’r clawr ar orffennol ei deulu mae gwirioneddau erchyll yn bygwth eu rhewi hyd at fêr eu hesgyrn.

Stori ysbryd iasoer gan un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru.

Y llyfr delfrydol ar gyfer dydd Sul oer wrth y tân. Stori ysbryd sy’n gafael! Wedi ei ddechrau bore ma a methu stopio. Newydd ei orffen. Nefi, mae Mihangel yn sgwennu’n dda, a’r dafodiaith mor ddifyr.Bethan Gwanas

Ymdriniaeth wreiddiol a gafaelgar. Mae yma goegni ehangach ei arwyddocâd a chaiff y sawl sy’n chwilio am stori ysbryd o’r iawn ryw mo’i siomi yma…Aled Islwyn, Cylchgrawn Barn

Stori sydd a’i gwreiddiau yn nhraddodiad straeon ysbryd Cymru, ond a’i thraed yn gadarn yn y ganrif honY Stamp

Iaith y Nefoedd - Llwyd Owen

Iaith y Nefoedd – Llwyd Owen (£6.99)

Gweledigaeth o Gymru ‘ar ôl y bleidlais’. Yng Nghymru y dyfodol mae awdur tlawd o’r enw T yn cael ei ddyrchafu’n ‘Dad’ y genedl gyda chanlyniadau dychrynllyd. Rhan o brosiect cyffrous, fe fydd y nofela hon yn cael ei chyhoeddi i gydfynd gydag albym newydd grwp yr Ods ac yn rhannu yr un gwaith celf.

Clasur newydd sbon. Mae pob pennod fel dwrn. Manon Steffan Ros

Llyfr Glas Nebo - Manon Steffan Ros

Llyfr Glas Nebo – Manon Steffan Ros (£8.99)

Dyma stori ryfeddol Siôn, a orfodwyd i dyfu’n ddyn yn sydyn iawn, ei fam Rowenna, a’i chwaer fach, Dwynwen. Mae’r hanes hynod wedi’i gofnodi mewn llyfr nodiadau glas wrth geisio goroesi ar ôl Y Terfyn – yr hunllef a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt.

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018

Rhestr Fer Gwobr Tir na n-Og 2019

Llyfr y Flwyddyn 2019

Môr o gariad mewn byd ôl apocaliptig. Dwi ddim yn cofio’r tro diwethaf i mi ddarllen llyfr mewn un eisteddiad. Campus. Diolch Tim Hartley, Tydar

“Dwi’n credu mai dyma’r gyfrol Fedal Ryddiaith fuddugol sydd wedi cael y fwya o sylw ers rhai blynyddoedd…. Oes modd credu’r heip? Wel, mewn gair, oes. Dyma nofel fel, ysgytwol a brawychud o berthnasol.” Elen Ifan, Blog Lico Llyfre Lot

Sai eriod ‘di gweld nofel Gymraeg yn cael gwmynt o ymateb cadarnhaol ar y cyfrynge cymdeithasol â beth mae Llyfr Glas Nebo wedi’i chael ers iddi ennill y Fedal Ryddiaith yn y Steddfod. A ma ‘na rheswm pam. Alla i wirioneddol weud mai co un o’r nofele gore dw’i erioed wedi’i darllen… Am nofel afaelgar, agos-atoch, annwyl, cynnil ond pwerus. Mae’r ffordd y ma’r nofel wedi ei gosod yn hynod apelgar ac yn gwneud y darllen mor rhwydd… Dyma nofel arbennig iawn, ac un a wnaeth gydio o’r cychwyn cynta’. Alla i ddim argymell ei darllen hi ddigon – mae’n wych ym mhob ffordd a mor rhwydd i ddarllen. Sioned Haf Thomas, Cylchgrawn Y Stamp

TOM - Cynan Llwyd

Tom – Cynan Llwyd (£5.99)

Mae Tom yn 15 oed ac yn  byw gyda’i fam mewn bloc o fflatiau yng Nghaerdydd. Mae ganddo dau ffrind da – Dai, sy’n 81 oed ac sydd yn byw yn Fflat 29 ac Ananya, ffrind ysgol iddo. Mae’r nofel yn llawn o gymeriadau dinesig. Mae Tom ac Ananya yn dystion i ddigwyddiad erchyll ac mae’n rhaid i Tom benderfynnu beth i’w wneud er gorau, er ei ofn .

Nofel ar gyfer yr oedolion ifanc, gyda themau trafod themau sy’n berthnasol i ni gyd, boed yn ifanc neu’n hŷn.

“Trais, anwyldeb, tlodi a chyfeillgarwch – dyma nofel rymus, ddinesig, a wnaeth i mi ddal f’anadl o’r dechrau i’r diwedd. Mae Cynan yn awdur cyffrous.”Manon Steffan Ros

“Mae’r sgwennu yn glir, yn fywiog ac yn llawn hiwmor… Ro’n i wrth fy modd efo hi, oherwydd y cyffro a’r perygl sydd ynddi yn sicr, ond hefyd oherwydd yr anwyldeb a’r caredigrwydd a’r cariad. Clincar o nofel.”Bethan Gwanas, Blog lyfrau Bethan Gwanas

“Er mai nofel fer yw Tom, mae yma gyfoeth o themâu yn brigo i’r wyneb a digon i’w drafod. Mewn gair – gwych!”Ion Thomas, Cylchgrawn Barn

pantywennol-ruth-richards

Pantywennol – Ruth Richards (£7.99)

“Flynyddoedd wedyn, roedd pobol yn dal i sôn am y gwynt a’r hetia… Ond, cofiwch chi hyn, yn y ty ro’n i. Sut aflwydd oedd disgwyl i mi roi ordors i’r gwynt?”

Mae Elin Ifans yn ferch fywiog yn ei harddegau, sydd yn gaeth i rigolau bywyd cefn gwlad Pen Llyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Oherwydd ei hobsesiwn â’r goruwchnaturiol caiff Elin yr enw Bwgan Pantywennol gan y bobl leol, gan godi tensiynau a gwrthdaro yn y gymuned rhwng crefydd ac ofergoeliaeth.

Nofel gywrain, yn frith o gymeriadau difyr, sy’n seiliedig ar stori wir a gadwyd yn fyw ar lafar gwlad.

Mae eironi a hiwmor yn sylwadau crafog Elin am ei theulu a’i chymdogion… Ond mae elfennau tywyll i’r hanes hefyd, yn y gwrthdaro rhwng ‘bwgan’ Pantywennol a systemau rhywedd a dosbarth cymdeithasol yr oes. Mewn modd naturiol a chredadwy, wrth i Elin bendroni am ei bywyd a cheisio deall yr hyn a ddigwyddodd iddi, cawn yn y nofel hon ddarlnu o benbleth merched deallus difreintiedig yn eu harddegau, sy’n sylweddoli pa mor gaeth yw eu byd a chyn lleied o gyfleodd a fydd ar gael iddynt i ledu eu gorwelion. Fel pob pennod arall yn ei stori, mae’r diweddglo’n argyhoeddi; crfyder y nofel gelfydd hon yw ei chyfuniad o bortread byw o gymdeithas hanesyddol ac astudiaeth seicolegol ddwys sydd yn dal i fod yn berthnasol heddiw, gwaetha’r modd. Jane Aaron, O’r Pedwar Gwynt

Nofel fodern, yn delio â themâu sy’n dal i achosi pryder yw Pantywennol, er mai yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg y gosodwyd hi. Mae hi’n nofel dafodieithol, blwyfol, wrth-grefyddol, ffeministaidd, Farcsaidd, dywyll. Ac mae hi hefyd yn chwip o stori!   Bethan Mair

Yn Fflach y Fellten - Geraint V Jones

Yn Fflach y Fellten – Geraint V. Jones (£5.99)

Mae pethau’n aflonydd iawn yn y Plas…

Fe ddaeth y diwedd i fwy nag un rhwng yr hen waliau, a hynny mewn amgylchiadau annymunol iawn.

A beth am y perchennog presennol, Maldwyn Davies? A yw’n gwybod gormod o hanes y lle i fyw’n ddedwydd, a’r cerflun efydd yn taflu ei gysgod dros bob peth?

Fe fydd yn rhaid mynd yn ôl i ddatrys sawl dirgelwch cyn i’r gorffennol chwalu’r presennol yn llwyr.

Nofel gyffrous sy’n mynd â’r darllenydd i fyd y goruwchnaturiol. Mae’n adrodd hanes gŵr oedrannus yn ymddeol i’w hen fro ar ôl treulio oes yn gweithio dros y ffin yn Lloegr. Mae’r dychwelyd i’w hen gynefin nid yn unig yn dwyn atgofion cymysg iawn yn ôl iddo ond hefyd yn ail agor hen graith sydd ynghlwm wrth ddirgelion a drychiolaethau’r gorffennol.

Dyma nofel frawychus gan un o awduron mwyaf crefftus ein cenedl, sy’n cyfuno ysgrifennu sy’n swyno â phlot sy’n cadw’r tudalennau i droi. Ifan Morgan Jones


Am restr lawn o lyfrau’r Lolfa, ewch i:

www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s