5 o lyfrau sy’n dathlu’r ferch

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Ferch (8fed Mawrth), dyma restr o lyfrau sy’n dathlu ac yn clodfori hanes a phrofiadau merched Cymru, sydd wedi’u cyhoeddi yn ddiweddar gan y Lolfa. Ceir yma lyfrau i addysgu plant (ac oedolion!) am genod gwych drwy hanes Cymru, merch ifanc gref yn y drioleg anturus Y Melanai, lleisiau a phrofiadau 12 o ferched wrth iddynt esbonio beth yw hi i fod yn ferch yn Gymru gyfoes, hanes a rôl merched o’r 1920au i’r 1960au a phrofiad un ferch mewn cofiant creadigol.


Genod Gwych a Merched Medrus - Medi Jones-Jackson

Genod Gwych a Merched Medrus

Medi Jones-Jackson

Oedran | 7 i 11 oed (CA2)

Cyflwyniad perffaith i rai o ferched blaenllaw Cymru a wnaeth anelu’n uchel, cyrraedd y brig, a newid siâp ein cenedl. Ceir hanes 14 o ferched ysbrydoledig o Gymru. Mae’r merched yn arbenigwyr yn eu meysydd penodol ac yn dod o bob rhan o Gymru.

Beth am ymuno â Tori James a Betsi Cadwaladr am antur, darganfod byd o liw efo Gwendoline a Margaret Davies neu newid byd ffasiwn efo Laura Ashley?

Gyda darluniau trawiadol a ffeithiau hynod ddiddorol!

Ffaith |Mae Tori James o Hwlffordd yn dal record y byd am y siwrne hiraf yn croesi’r moroedd agored ym Mhrydain mewn caiac wedi iddi deithio o Gernyw i Sir Benfro.

Ceir hanesion y canlynol yn y gyfrol: Amy Dillwyn, Betsi Cadwaladr, Kate Bosse-Griffiths, Haley Gomez, Jade Jones, Frances Hoggan, Mair Russell-Jones, Eileen Beasley, Betty Campbell, Laura Ashley, Angharad Tomos, Tori James, Gwendoline a Margaret Davies.

Adolygiad | “Dysgais lawer iawn wrth darllen y llyfr, fe ddenodd sylw fy merch 8 oed a bu fy mam yn pori drwyddo gan ganmol, o safbwynt athrawes, llyfr mor werthfawr ydi o. Tair cenhedlaeth o ferched hapus felly!” Gwenan Mared, Cylchgrawn Barn

Pris | £5.99


y melanai copy

Trioleg Y Melanai

Bethan Gwanas

Oedran | 11 i 16 oed (CA3)

Mae Efa yn ddarpar frenhines gwlad Melania ond mae’n gyndyn i ddilyn yr hen draddodiadau, gan gynnwys lladd ei mam, y frenhines, ar ei phen-blwydd yn 16 oed.

Yn y drioleg anturus yma, dilynwn Efa wrth iddi frwydro yn erbyn ei thynged ei hun a mynd ar daith a fydd yn newid ei bywyd hi a thrigolion tiroedd Melania am byth.

Adolygiad | “Bywiog, anghredadwy ac epig!” Beatrix Cox, Blwyddyn 7, Ysgol Penweddig, Cylchgrawn Lysh

Adolygiad |“[Mae Edenia yn] hollol wych. Mi liciwn i fod wedi eu sgrifennu nhw.” Manon Steffan Ros, Golwg

Pris | Set focs y drioleg £15

Ar wahân – Efa £5.99; Y Diffeithwch Du £6.99; Edenia £6.99


Codi Llais - Gol. Gwenno Machreth

Codi Llais

Golygydd Menna Machreth

Gan mlynedd ers i rai merched gael yr hawl i bleidleisio, byddai’r rhan fwyaf yn cytuno bod sefyllfa merched wedi gwella – ond bod tipyn o ffordd i fynd eto. Gwelwyd merched yn ennill mwy o statws yn ein cymdeithas dros y degawdau diwethaf, ac mae’r cyfryngau cymdeithasol yn rhoi llais i ferched heddiw mewn ffordd na welwyd ei debyg o’r blaen.

Dyma ymateb 13 o fenywod sy’n trafod y profiad o fod yn fenyw o Gymru heddiw – o goridorau grym y byd gwleidyddol i gefn gwlad, o lenyddiaeth merched a’r we i aflonyddu rhywiol, ac o addysg rhyw i ymbweru merched yn lleol ac yn rhyngwladol.

Cyfranwyr: Menna Machreth, Mabli Jones, Elliw Gwawr, Fflur Arwel, Rhiannon Marks, Meleri Davies, Sian Harries, Sara Huws, Enfys Evans, Elin Jones, Lisa Angharad, Mari McNeill, Elena Cresci, Kizzy Crawford.

Adolygiad | “Gyda chyfoeth o amrywiaeth o ran cyfranwyr ac arddulliau, mae’n deg dweud fy mod i wedi mwynhau Codi Llais o’i dechrau i’w diwedd…. Apêl fwyaf y gyfrol hon yw hygyrchedd y dweud, a’r modd y gallai unrhyw unigolyn, boed yn ferch neu’n ddyn, ei phrynu a’i mwynhau.” Y Stamp – Gaeaf 2018

Pris | £7.99


rgb ffion

Syllu ar Walia

Ffion Dafis

“Mae pob stori dda yn syml yn ei hanfod, oherwydd mewn symlrwydd y daw dealltwriaeth. Nid stori dylwyth teg mo stori y gyrliog afieithus un.”

Allwn ni ddim dewis llwybr bywyd. Rhaid derbyn y da a’r drwg… Gan agor ei chalon am y tro cyntaf mae’r actores dalentog, Ffion Dafis, yn trafod ei chariad at ei theulu, ei hanturiaethau wrth deithio’r byd a’i dyheadau am y dyfodol.

Wrth fentro i dir y drwg, mae’n siarad yn ddiflewyn ar dafod am golli ei mam i ganser, am yr hyrddiadau sy’n ei phlagio ac am ei pherthynas ag alcohol.

Dyma lyfr ffraeth sy’n edrych ar fywyd trwy lygaid Cymraes o’i chorun gwalltog i’w sawdl, nad yw’n ofni dweud ei dweud am bynciau o bob math, gan gynnwys rhai tabŵ. Dyma gyfrol i godi gwên, i gythruddo ac i’w mwynhau.

Adolygiad | “Mae yma ddawn dweud, mynegiant graenus ac amrywiaeth tempo ac emosiwn hefyd. Rhyfeddais mor gignoeth o onest yw’r cyfan. Er ei bod yn gwneud hynny gyda hiwmor yn aml, mae’n datgelu elfennau personol iawn gan ddangos nad oes modd gwybod beth sy’n cuddio o dan ymarweddiad hyderus a mop o wallt cyrliog. Y darlun a gawn yw un o ddynes greadigol, sensitif, anturus, ansicr weithiau, ond dewr ac onest, sy’n cydio yn holl brofioadau a bwrlwm bywyd…” Gwenan Mared, Cylchgrawn Barn

Pris | £8.99


hanes menywod cymru

Hanes Menywod Cymru 1920 – 60: Yn eu geiriau eu hunain

Gol. Catrin Stevens

Ar ddechrau’r mileniwm fe aeth yr awdur a’r hanesydd Catrin Stevens ati i greu Prosiect Hanes Llafar Menywod yng Nghymru 1920–1960 fel rhan o’i chyfnod fel Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr. Cafwyd grant gan Gronfa Dreftatdaeth y Loteri gyda’r nod uchelgeisiol o recordio pedwar aelod o bob cangen (1,000 o gasetiau i gyd).

Siaradodd yr aelodau yn ddiffuant, heb fynd ati i ystumio’u profiadau, gan gyflwyno darlun amhrisiadwy o’r newidiadau enfawr ym mywydau menywod dros bum degawd, o brinder yr 1920au hyd at y Swinging Sixties. O fewn hanner canrif arall bydd y dystiolaeth yn ddieithr iawn. Dyna pam mae cyflwyno’r cyfoeth sydd yn y gyfrol hon yn hanesyddol werthfawr, nid yn unig i fudiad Merched y Wawr, ond i hanes Cymru’r ugeinfed ganrif.

Adolygiad | “Mae neges y llyfr hwn yn un pwysig i ni heddiw, a does ond diolch i Catrin Stevens am fynd ati i sicrhau cyhoeddiad i’r lleisiau hyn o orffennol a ddaw yn fyw unwaith eto ar ei dudalennau.” Jane Aaron, O’r Pedwar Gwynt

Pris | £9.99


Am restr lawn o lyfrau’r Lolfa, ewch i

www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s