Gwobr Goffa Daniel Owen |Enillwyr y gorffennol

Yn sgil y Coronafeirws, mae Eisteddfod Genedlaethol Tregaron wedi’i gohirio nes 2021. Felly dyma ail-ymweld â rhai o’r cyfrolau sydd wedi dod i’r brig dros y blynyddoedd yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen…


Y Llosgi – Robat Gruffudd (1986)

Dyma’r nofel fuddugol gyntaf i’r Lolfa ei hargraffu, ac fe’i hysgrifennwyd gan sefydlydd y wasg, Robat Gruffudd.

Un bore, wedi noson ym mwthyn ei gariad, mae uchel swyddog yng Nghyngor Datblygu Cymru yn canfod bod ei BMW newydd sbon wedi’i losgi’n ulw…

Fe’i disgrifiwyd fel nofel  ‘hynod o ffres ac arloesol’ am Gymru heddiw yn ôl yn 1986.


9780862433314Smôc Gron Bach – Eirug Wyn (1994)

Daeth Smôc Gron Bach gan Eirug Wyn yn fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol 1994. Mae’r nofel yn portreadu’n fywiog a chyfoes y gwrthdaro rhwng safonau gwaraidd y Cymro cyffredin a safonau barbaraidd y mogwls teledu.

Mae criw o wŷr busnes am chwalu rhes o dai er mwyn codi stiwdio deledu: nofel sy’n disgrifio gwrthdaro rhwng y Gymru newydd ariangar a’r hen Gymru ymlaciol.

Enillodd Eirug Wyn y Wobr am yr eilwaith yn 2002 am ei gyfrol Bitsh!


9780862439996Pryfeta – Tony Bianchi (2007)

Mae Jim yn chwe blwydd oed. Wrth chwarae gyda thrychfilod yn yr ardd, mae’n gweld ei dad yn cwympo oddi ar y to a marw. Ond gwell gan y bachgen bach droi’n ôl at ei bryfed na rhoi mwy o sylw i’r digwyddiad ysgytwol hwn.

Ddeugain mlynedd yn ddiweddarach, mae’r cof am y farwolaeth fel petai wedi cilio’n llwyr. Ond mae ei berthynas a’i gariad ar fin chwalu ac mae ei fam yn colli’i chof hithau; o dipyn i beth daw erchyllterau’r gorffennol yn ôl i’r amlwg. Yna mae’n cwrdd â Cerys a darganfod ffordd feiddgar o adennill rheolaeth dros ei atgofion cudd.

‘Mae’r ysgrifennu’n gyhyrog ac ar adegau’n gwbl ysgytwol… Cefais fy ngwefreiddio.’ – Robat Arwyn

‘Dyma waith gorffenedig sy’n mynd â ni i faes cwbl wahanol ac yn dal i droi yn y cof ymhell ar ôl gorffen ei ddarllen.’ – Annes Glyn


9781847710918Igam Ogam – Ifan Morgan Jones (2008)

Pan gaiff Tomos Ap alwad ffon gan ei dad mabwysiedig yn ei alw adref, mae’n amau mai cynllwyn yw’r cyfan i’w orfodi i gymryd gofal o’r fferm deuluol. Ond gyda Natur ei hun yn ceisio prynu’r lle, llond bws mini o dderwyddon ar y ffordd, a rhywbeth amheus yn llechu dan y maen hir yn y cae, mae ganddo fwy na dipio defaid i boeni amdano…

‘Storiwr wrth reddf sy’n feistr ar ei gyfrwng… Nofelydd gyda rhywbeth i’w ddweud a’r gallu i’w ddweud mewn ffordd gofiadwy a difyr.’ – Emyr Llywelyn

‘Nofel aruchel lle mae dyfnder yn galw am ddyfnder… Awdur a’r ‘Drws Dychymyg’ ar agor led y pen.’ – Harri Parri

‘Dychymyg ffilmig, sgrin fawr, ffantasiol, wedi’i wreiddio yng Nghymru a’i phobl. Andros o nofel antur fywiog.’ – Meg Ellis


Y Llyfrgell – Fflur Dafydd (2009)

Erbyn hyn mae Y Llyfrgell yn ffilm hefyd (2016). Disgrifiodd Geraint Vaughan Jones hi fel ‘nofel wedi ei chynllunio’n ofalus ac yn gyforiog o hiwmor a choegni a chlyfrwch tafod-mewn-boch.’

Mae’r gyfrol yma allan o brint ar hyn o bryd.


9781847714039Tair Rheol Anhrefn – Daniel Davies (2011)

Rheol 1

Allwch chi ddim ennill y gêm

Rheol 2

Yr unig ganlyniad posib fydd colli’r gêm

Rheol 3

Allwch chi byth ddianc rhag y gêm

Ydych chi’n ddigon dewr i chwarae?

‘Nofel soffistigedig, gyfoes a llawn hiwmor gan nofelydd sy’n storïwr wrth reddf.’ – Emyr Llywelyn

‘Gwibdaith ’da gynnau… Dyma nofel ddiffwdan, hwyliog a hawdd i’w darllen.’ – Jon Gower


9781847715265Afallon – Robat Gruffudd (2012)

Mae Rhys John yn dychwelyd i Abertawe ar ôl gweithio am ugain mlynedd i gwmni pharma yn Berlin. Mae’n prynu fflat a chwch yn y Marina gan edrych ymlaen at ymddeoliad hir a diog. Ond un pnawn Sadwrn braf ar draeth Langland, mae Americanes ddeniadol yn codi sgwrs ag e. Mae hi’n dweud ei bod hi am ddysgu Cymraeg…

‘Dyma nofel yr oeddwn yn ysu am gael dychwelyd ati.’ – Gareth F. Williams

‘Nofel aml haenog, aeddfed am ail ddinas mewn gwlad eilradd… nofel ryngwladol ym mhob ystyr y term.’ – Sioned Williams

‘Calon y stori yw’r modd mae grymoedd milwrol y Brawd Mawr yn llarpio enaid gwledydd bach fel Cymru.’ – John Rowlands


Craciau – Bet Jones (2013)

Mae craciau’n ymledu o dan y ddaear ar ôl daeargryn ar Ynys Môn, yn sgil ffracio – ond mae yna graciau ym mywydau pobl ar yr wyneb hefyd. Nofel gyffrous, llawn digwyddiadau dramatig sy’n codi cwestiynau mawr gwleidyddol a phersonol.

Mae’r gyfrol yma allan o brint ar hyn o bryd.


9781784610036Rhwng Edafedd – Lleucu Roberts (2014)

Mae Eifion ar fin neidio oddi ar Bont y Borth. Mae’n dyheu am ddihangfa rhag bywyd llawn methiant – yn ei briodas, ei fusnes ac yn ei berthynas â’i deulu. Ond ar y foment dyngedfennol, ac yntau ar fin cymryd y cam olaf i’r düwch mawr, daw Dewi i darfu ar ei gynlluniau…

‘Mae’r arddull yn glir ac yn darllen yn rhwydd, ond yn y symlrwydd ymddangosiadol y mae’r grefft. Dyw Lleucu ddim yn cynnig atebion i gwestiynau anodd bywyd, ond yn hytrach, dal drych mae hi, sy’n adlewyrchu ein helfennau tywyllaf… Does dim dwywaith ei bod yn awdur celfydd sy’n feistres ar ei chyfrwng, boed y nofel neu’r stori fer.’

– Catrin Beard, Taliesin


9781784612023Veritas – Mari Lisa (2015)

Ias, tensiwn a thwyll mewn nofel sy’n mynd ar antur garlamus ar draws Cymru ac yn ôl i’r gorffennol i ddatrys cyfrinachau dychrynllyd y presennol.

‘Cymysgedd o Dan Brown a’i Da Vinci Code a nofelau Antur T. Llew Jones,’ – Robat Arwyn


ymbelydredd-guto-dafyddYmbelydredd – Guto Dafydd (2016)

Beth sy’n digwydd pan fo’n rhaid i ŵr ifanc o dref fach yng Ngwynedd dreulio chwe wythnos ym Manceinion ar gyfer cwrs o radiotherapi? Cawn yn y nofel hon ddarlun o fywyd trwy lygaid claf rhif 24609-3740.

‘Nofel arbennig iawn gan awdur talentog, medrus. Mae’r disgrifiadau o’r therapi’n taro deuddeg yn ddi-ffael – yn boenus felly.’ – Gareth F. Williams

‘Mae’r nofelydd yn llwyddo i drawsnewid profiad oeraidd, amhleserus yn fyfyrdod lliwgar ac athronyddol am fywyd.’ – Fflur Dafydd

‘Nofel soffistigedig ar y naw, sy’n llawn dop o syniadau gyda phleserau mawr i’w cael ar bron bob tudalen. Dyma awdur gyda doniau digamsyniol o ran iaith a dychymyg ond mae hefyd yn cynnig gwaith deallusol grymus.’ – Jon Gower


Ysbryd yr OesYsbryd yr Oes – Mari Williams (2018)

Nofel ddramatig am ddau John a’r stori’n symud yn ôl ac ymlaen ar wib rhwng y gorffennol a’r presennol: John Penry, y merthyr Piwritanaidd, a John Williams, athro hanes mewn ysgol gyfun Gymraeg yng Nghaerdydd heddiw.

Mae’r ddau yn wŷr ac yn dadau cariadus sy’n wynebu penderfyniadau a allai newid bywydau eu teuluoedd am byth.

‘Cynnil a chrefftus.’ – Meinir Pierce Jones

‘Stori afaelgar ac ysgrifennu caboledig gan feistr â gafael gadarn ar ei ddeunydd… Ac yn gyforiog o ddeunydd cyfoethog i glybiau darllen fynd i’r afael â hi, gan gynnwys terfysgaeth, y dirywiad mewn crefydd, y ffaith ein bod ni’n cymryd ein hawliau i iawnderau’n ganiataol, iselder ac … gormes y cyfryngau cymdeithasol.’ – Bethan Mair, Golwg


CarafanioCarafanio – Guto Dafydd (2019)

Enillodd Guto Dafydd Gwobr Goffa Daniel Owen am yr eilwaith llynedd yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst gyda Carafanio – hanes teulu ifanc yn mynd ar wyliau carafanio.

‘Stori syml ar yr wyneb am deulu yn mynd ar wyliau carafanio. Ond mae yma stori fawr am fywyd a marwolaeth, am ddynoliaeth, am wrywdod, am yr hil. Nofel heriol, arbrofol, ddoniol, emosiynol, hawdd i’w darllen, ac anesmwyth.’ – Dyfed Edwards

‘Hanes teulu sydd yma. Nid oes stori fawr i’w dweud, does dim digwyddiadau ysgytwol, newid-bywyd. A dyna fawredd y nofel: sylwadau craff sydd yma am y natur ddynol, am ddyheadau, disgwyliadau, ofnau, am ein stad fydol, fregus. Mae’n nofel onest, yn glyfar, yn ddeifiol – weithiau’n hiraethus – ac yn ei chwmni, cefais blyciau o chwerthin yn uchel, o nodio a phorthi, o dristau, ac anobeithio, ond yn ei chwmni hefyd cefais brofi rhyddiaith ar ei gorau.’ – Haf Llewelyn

‘Dyma nofel wirioneddol wych.’ – Llwyd Owen

‘…awdur gogleisiol, medrus, craff… Mae Guto Dafydd yn rhoi ei fys yn ddi-feth ar lawer o fân angstau ei genhedlaeth, ei ddosbarth a’i bobl.’ – Dylan Iorwerth, Barn

‘Nofel hollol wych, gwneud i mi chwerthin yn uchel ac ystyried ambell beth dwysach hefyd.’ – Angharad Mair

‘Cyn dod yn ddyn statig bues inne hefyd yn llusgo carafán am 25 mlynedd heb fod yn gallu refersio. Mae’r stori ma yn dipyn mwy na hanes teulu ifanc yn Carafanio… mae’n ddrych o fywyd gan awdur sylwgar a dawnus.’ – Wynne Melville Jones

‘Gyda hiwmor ffraeth a digon o ddeunydd meddwl yn britho’r gyfrol, efallai nad oes yma gyffro, ond mae digonedd o ddifyrrwch.’ – Catrin Beard, Y Silff Lyfrau


www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s