Dysgu Cymraeg? 10 llyfr fydd yn helpu’r broses! | Learning Welsh? 10 books that will help the process!

Ydych chi am fwrw ati i ddysgu neu ail-gydio yn eich Cymraeg eleni? Mae darllen yn rhan bwysig o ddysgu iaith, ond mae dewis llyfr addas weithiau yn ben tost ac ambell i lyfr yn edrych fel her anferthol!

Oeddech chi’n gwybod bod yna nifer o lyfrau arbennig i ddysgwyr Cymraeg o bob lefel ar gael erbyn hyn?

Dyma restr o rai o lyfrau mwyaf diweddar Y Lolfa ar gyfer dysgwyr Cymraeg. Ewch amdani!

Geirfa:

pwysig – important anferthol – huge

pen tost – headache diweddar – recent

Are you intending to start or re-start learning Welsh this year? Reading is an important part of learning a language but choosing a suitable book can be difficult with some books looking like a big challenge!

Did you know that there are books created especially for Welsh learners at every stage of learning?

Here is a list of some of Y Lolfa’s most recent books for Welsh learners. Go for it!

Cyfres Amdani

Mae Cyfres Amdani yn gyfres newydd sbon ar gyfer dysgwyr. Mae Cyfres Amdani yn cynnig nifer fawr o nofelau, straeon byrion, chofiannau a llyfrau ffeithiol i ddysgwyr (ac mae’r gyfres dal i dyfu!). Ceir rhestr o eirfa ar bob tudalen er mwyn hwyluso’r darllen, ac mae’r llyfrau wedi’u graddio – Mynediad, Sylfaen, Canolradd ac Uwch – fel bod modd dewis llyfr addas a gweithio drwy’r gyfres.

Geirfa

newydd sbon – brand new hwyluso – to make easier

cynnig – offer graddio – grade

cofiannau – biographies dewis – choose / choice

ffeithiol – factual

The Amdani Series is a brand-new series for Welsh learners. The Amdani series offers a good selection of novels, short stories, biographies, and factual books for learners (and the series is still growing!). Each book includes a vocabulary list on every page to make the flow of reading easier, and the books have been graded by level – Entry, Foundation, Intermediate and Higher – so that it is possible to choose a suitable book and work through the series.

Agor y Drws – Amrywiol | £4.99

Dyma 6 stori newydd, ysgafn ar gyfer dysgwyr Lefel Mynediad (hyd at Uned 11) gan Lois Arnold, Elin Meek, Cynan Llwyd, Mared Lewis, Mererid Hopwood ac Meleri Wyn James.

6 new stories for Welsh learners studying at the Mynediad Level (up to Unit 11) by authors Lois Arnold, Elin Meek, Cynan Llwyd, Mared Lewis, Mererid Hopwood and Meleri Wyn James.

Ffenest – Amrywiol | £5.99

Wyth stori ar gyfer Dysgwyr ymraeg Lefel Sylfaen gan rai o awduron gorau Cymru – Bethan Gwanas, Guto Dafydd, Mared Lewis, Lois Arnold, Siôn Tomos Owen, Elinor Wyn Reynolds, Meleri Wyn James a Manon Steffan Ros.

8 new stories for Welsh learners at Foundation Level, written by some of Wales’ best authors – Bethan Gwanas, Guto Dafydd, Mared Lewis, Lois Arnold, Siôn Tomos Owen, Elinor Wyn Reynolds, Meleri Wyn James and Manon Steffan Ros.

Hefyd yn y gyfres / Also in the series:

Am Ddiwrnod! – Meinir Wyn Edwards | £4.99 – Lefel Mynediad

Samsara – Sonia Edwards | £4.99 – Lefel Sylfaen

Y Fawr a’r Fach – Siôn Tomos Owen | £5.99 – Lefel Sylfaen

C’mon, Reff! Stori Nigel Owens – Elin Meek | £6.99 – Lefel Canolradd

Cawl a Straeon Eraill – Amrywiol | £5.99 – Lefel Uwch

Fi, a Mr Huws – Mared Lewis | £7.99

Dyma nofel wedi ei hanelu’n bennaf at ddysgwyr lefel Uwch, gyda iaith addas a rhestr o eirfa perthnasol yn y cefn. Mae unig fab Ben a Lena wedi gadael am y brifysgol am y tro cyntaf ac mae hynny’n gosod straen ar eu perthynas ac yn codi cwestiynau am eu dyfodol. Mae amheuon yn codi ac mae cyfrinachau’n dod i’r amlwg.

A novel for advanced learners with vocabulary. Ben and Lena’s only son leave for university for the first time, putting a strain on the couple and raising question for the future. Doubts and secrets start to multiply…

Y Thesawrws Cymraeg | £7.99

Argraffiad newydd maint poced o’r Thesawrws Cymraeg yn cynnwys dros chwe mil o eiriau a thros ddeugain mil o gyfeiriadau at gyfystyron ac ystyron croes.

A new, pocket size edition of a Welsh thesaurus comprising over 6,000 words and over 40,000 references to synonyms and antonyms.

Talk Welsh – Heini Gruffudd | £6.95

Argraffiad newydd o gyfarwyddiadur dysgu iaith arloesol sy’n defnyddio geiriau ac ymadroddion Cymraeg cyfoes. Cynhwysir ffurfiau berfol, dim treigladau a ffurfiau sy’n tarddu o’r Saesneg. Ni fydd y gyfrol yn plesio gramadegwyr ond bydd dysgwyr wrth eu bodd gan y byddan nhw’n dysgu Cymraeg llafar – yn gyflym!

New edition of the ground-breaking language tutor using actual Welsh forms in current daily use. These forms ignore verb endings, do not mutate and are often derived from English. Traditional grammarians will hate this book but learners will love it because they will learn actual, spoken Welsh – fast!

Teach Your Dog Welsh – Anne Cakebread | £4.99

Teach Your Cat Welsh – Anne Cakebread | £4.99

Golwg ysgafn ar ddysgu Cymraeg ac ar ymarfer yr iaith gyda’ch cyfaill blewog gorau, a hynny drwy gyfrwng cyfrol llawn lluniau hwyliog a 50 o eiriau ac ymadroddion defnyddiol.

A light-hearted, fully-illustrated retro-style picture book with 50+ words and phrases you can use to practise your Welsh with your best furry friend.

Speak Welsh Outside Class – Dr Lynda Pritchard Newcombe | £5.99

Llyfryn i gynorthwyo dysgwyr y Gymraeg i ddefnyddio’r hyn a ddysgwyd ganddynt yn y dosbarth yn eu bywyd cymdeithasol.

A short book to help learners use their classroom Welsh with confidence in the community. This book offers tips on how to overcome obstacles as you progress with your Welsh.

Welsh for Parents: A Learner’s Handbook – Lisa Jones | £9.95

Dyma lyfr canllaw unigryw gan awdur Welsh for Parents. Mae’r llyfr wedi’i anelu at rieni a mamgu a dadcu plant sydd yn mynychu ysgolion Cymraeg. Mae’r llyfr wedi’i ddylunio ar gyfer defnydd dyddiol fel bod yr esiamplau a cyflwynir yn gymorth dyddiol wrth i’r holl deulu dysgu Cymraeg gyda’u gilydd.

A unique handbook for followers of Welsh for Parents. Aimed at parents and grandparents of children in Welsh medium schools, it is intended for kitchen table use so that the examples presented will be of daily support as the whole family learn Welsh together.

Welsh for Parents – Lisa Jones | £19.95

Cyfres o 3 CD gyda llyfr o ymarferion. Mae’r cwrs ar gyfer dechreuwyr i helpu rhieni, neiniau a theidiau sydd eisiau siarad ychydig o Gymraeg bob dydd ar yr aelwyd, yn enwedig gyda’r plant.

A 3 CD course for Welsh language learners with clear, easy-to-use practice book. An ideal course for beginners to learn the language confidently with your children in the home.

Am restr gyflawn o lyfrau i ddysgwyr, ewch i www.ylolfa.com/dysgwyr

For a full list of books for Welsh learners, go to www.ylolfa.com/learners

www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s