Wythnos Iechyd Meddwl 2021 | Blas o ‘Angylion Pryder’ addasiad gan Meinir Wyn Edwards

Cyhoeddwyd Angylion Pryder eleni yn rhan o ymgyrch Darllen yn Well. Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn rhan o’r ymgyrch i weld mwy o lyfrau ar gael drwy’r Gymraeg.

“Caiff cynllun Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ei arwain gan The Reading Agency a’r nod yw cynorthwyo pobl i ddeall a rheoli eu hiechyd a’u lles drwy gyfrwng deunydd darllen defnyddiol. Mae’r llyfrau i gyd wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd, yn ogystal â phobl sy’n byw gyda’r cyflyrau a gwmpesir a’u perthnasau a’u gofalwyr.”

Gwefan Cyngor Llyfrau, linc isod

Darllenwch mwy am hyn yma.

Dyma i chi flas o’r nofel Angylion Pryder (Worry Angels gan Sita Brahmachari) yn addas i blant CA2 a CA3 (sef 7 – 14 oed). Mae’r stori yn dilyn Mia Mai wrth iddi gorfod ymdopi â nifer o newidiadau yn ei bywyd – ac mae’n pryderu am bob peth – symud ysgol, rhieni yn gwahanu, a chwrdd â phobl newydd.

Pennod 1

Potyn yn deilchion

Dwi’nn tynnu’r dwfe dros fy mhen ac yn gwasgu fy nwylo’n dynn dros fy nghlustiau. Ond mae sŵn Mam a Dad yn dadlau yn dal i frifo.

“Wnes ti addo dweud os bidden ni ddim yn gallu talu’r rhent eto!” mae mam yn gweiddi. “Beth ydyn ni’n mynd i fyw arno nawr – awyr iach?”

Dwi ddim yn gallu clywed ymateb Dad, ond mae Mam yn mynd yn fwy blin.

“Allu di ddim cuddio dy ben yn y tywod o hyd!” mae’n gweiddi.

Ond wedyn mae eu lleisiau’n tawelu, ond rhyw dawel peryglus fel degell ar stof ar fin chwibanu’n groch wrth i’r dŵr ferwi.

Dwi’n aros… ac…

Mae’r drws ffrynt yn cau’n glep.

Dwi’n rhedeg at y ffenest a gweld Dad yn neidio ar ei foto-beic ac yn sgrialu i ffwrdd, gan droi i’r lôn isel sy’n dilyn y môr.

Dwi’n clywed sŵn yr injan nes iddo ddiflannu ar hyd ffordd yr arfordir. Galla i glywed y tonnau’n llepian yn ôl a mlaen, yn ôl a mlaen. Dwi’n trio anadlu’n araf i rhythm llanw a thrai’r dŵr. Dad ddysgodd fi i wneud hynny pan dwi’n teimlo’n bryderus fel hyn…

                anadlu’n ddwfn

                yn araf, araf

                mewn a mas

                i mewn gyda’r fon

                a mas gyda’r don

Mae Mam yn yr ardd, ei phen yn isel. Mae golau fy stafell yn goleuo’I hwyneb.

“Fydd Dad yn dod ‘nôl tro ‘ma?” galwaf arni.

“O’r mawredd, pryd nath yr ardd ‘ma dyfu mor wyllt, wir?” mae’n gofyn, a’I llais wedi torri. “Cer i gysgu, Mia fach. Paid becso, byddwn ni’n iawn.”

Ond dyw hi ddim wedi ateb y cwestiwn, ydy hi?

Mae Mam yn dod i’r tŷ wedyn ond dwi’n aros wrth y ffenest, yn edrych ac yn aros. Mae’r sêr yn disgleirio fel petai’r noson i fod yn berffaith.

Dwi’n edrych i lawr ar yr ardd lle blannodd Dad a fi flodau n’ad fi’n angof llynedd. Dwi ddim yn gallu eu gweld nhw nawr. Ydy’r blodau glas llachar yn cuddio dan y chwyn a’r dail poethion?

Dwi’n gadael y ffenest ar agor, yn dringo i mewn i’r gwely, tynnu’r dwfe dros fy mhen eto, ac aros ac aros ac aros i glywed rhu’r moto-beic a Dad yn dod adre…

Ro’n i’n poeni am rywbeth… ro’n i wedi bod yn teimlo pryder ers amser hir. A dyma beth ddigwyddodd yr wythnos wedyn.

Mae dyn a dynes yn llwytho bocsys i ddwy fan. Mae yna lori hefyd, a dau ddyn yn cario’r pethau mawr – y teledu, y gwelyau a dresser Gymreig Mam, hyd yn oed. Dwi ddim yn gallu gweld eu hwynebau’n glir. Yr ochr arall i’r ffordd, mae’r tonnau’n chwalu yn erbyn y wal ac yn tasgau diferion dŵr hallt dros fy wyneb.

“Deffra! Hei, Mia, deffra!” gwaedda’r tonnau.

Mae dail eiddew yn tyfu dros y bwthyn i gyd, yn gorchuddio’r waliau ac yn syrthio dros y drws fel llenni. Mae’r dyn a’r ddynes yn gwthio’r eiddew o’r ffordd er mwyn mynd i mewn i’r tŷ. Maen nhw eisiau gwneud yn siŵr fod popeth wedi mynd, a bod y lle’n wag.

Mae merch yn eistedd mewn pot blodyn mawr yng nghornel un o’r stafelloedd. Mae’r dyn a’r ddynes yn mynd draw at y potyn ac yn ei gario oddi yno. Mae’r ferch yn y potyn yn cael ei thynnu bob ffordd. Mae hi’n sgrechian ac yn ymbil arnyn nhw i stopio ond mae’r ddau’n gweiddi mor uchel ar ei gilydd fel nad ydyn nhw’n clywed y ferch. Yna, mae’r potyn yn cael ei ollwng ar y llawr ac mae’n torri. Mae ffrog y ferch yn y potyn wedi ei gwneud o eiddew hefyd, ac mae dail yn tyfu dros ei chorff a’i gwallt i gyd.

Rwyt ti wedi torri’r potyn nawr!” gwaedda’r ddynes.

“Na, ti dorrodd e!” mae’r dyn yn gweiddi’n ôl arni.

Yna, mae’r dyn yn mynd i mewn i un fan, a’r ddynes i fan arall, ac i ffwrdd â nhw.

Ac mae’r ferch ar ei phen ei hun yn yr ardd, wedi ei chlymu mewn eiddew, ac yn codi darnau o’r potyn sydd wedi torri’n deilchion.

Mae Angylion Pryder ar gael nawr, £6.99 (Y Lolfa).

Am fwy o lyfrau Darllen yn Well gan Y Lolfa, ewch i’r dudalen yma.

www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s