LLYFRAU I DDYSGWYR CYMRAEG – BOOKS FOR WELSH LEARNERS

Wedi gwneud adduned flwyddyn newydd i ddysgu neu gwella eich Cymraeg? Neu yn chwilio am gymorth wrth ddysgu? Gadewch i ni gynnig help llaw gyda’r llyfrau yma…

If learning Welsh is your new year’s resolution or if you just want to get better at those language skills, let us help you with this handy guide…


MYNEDIAD (BEGINNER)

1. Hands Free Welsh

Pecyn yn cynnwys llyfryn 56-tudalen a dau CD ar gyfer dysgwyr. Yn addas ar gyfer y car, ar y traeth neu yn y bath!

Start learning Welsh today by listening to words, phrases and conversations in real, spoken Welsh. Play the 2 CDs in the car, on the beach – or in the bath at home! Suitable for absolute beginners or any learners who want to perfect their pronunciation. The course includes a 56-page booklet for you to see all the Welsh you’ve learned!

hands-free-welsh2. Welsh Words (Gogledd/North, De/South)

Llyfryn o eirfa graidd bydd angen i chi eu gwybod erbyn diwedd y cwrs lefel mynediad. Mae un llyfr ar gyfer cyrsiau’r gogledd a llyfr arall ar gyfer cyrsiau’r de. Fe fydd y llyfr bach yma yn ffitio’n dwt yn eich bag neu’ch poced ac mae llawn cyngor i’ch helpu i ddysgu a chofio geiriau newydd.

Welsh Words is a list of the words you need when you begin learning Welsh. It is a “geirfa graidd” (a core vocabulary) – the words you will learn by the end of the “Mynediad” level course. There is one book for north Wales courses and another for south Wales courses. This handy book will fit neatly in your bag or pocket and includes additional grammatical advice and expert tips on the best ways to help you learn – and remember! – new words.

3. Live Welshwelsh-words-gogledd-steve-morris-paul-meara

Mae’r llyfr dysgu Cymraeg llafar hwn yn cyflwyno’r iaith ar ei symlaf, fel nad oes raid i ddysgwyr ddysgu llu o ffurfiau cymhleth cyn dechrau defnyddio’r iaith.

Live Welsh is the first Welsh course to use REAL, SPOKEN Welsh as it is used daily. It’s simple. No complicated grammar. Even put in English words if you don’t remember the Welsh. Each lesson has a real conversation and presents new words and sentence forms. There is a large vocabulary at the back and pronunciation and a basic phrasebook at the front. You can always move on to a fuller, more conventional course later on, if you wish.

4. Welcome to Welsh

Cwrs Cymraeg 15-rhan mewn un llyfr, yn defnyddio cartwnau, gramadeg, ymarferion, trafodaethau a geirfa. Dechrau da i’r dysgwr uchelgeisiol. Mae CD ar gael i gyd-fynd a’r llyfr.

A complete 15-part course in one book, using photo-strip cartoons; with grammar, exercises, conversations and vocabulary. A good start for the more ambitious learner. A CD is also available.

welsh-for-parents-handbook-lisa-jones5. Welsh for Parents

Dyma gwrs 3-CD i ddysgwyr sy’n dechrau dysgu Cymraeg. Wedi ei ddylunio, ei brofi a’i sgwennu gan genhedlaeth o rieni. Mae llyfr canllaw A Learner’s Handbook hefyd ar gael.

This is a 3-CD course for beginners (3 x 80 minute CDs). Designed, tested and written by a generation of parents. A complete language-learning kit to help you start to become a bilingual family. Have fun practising with two Welsh first-language speakers in the comfort of your own home. Clear, easy-to-use practice book with all the answers in the back. A unique reference book A Learners Handbook is also available.

6. Welsh in a Year

Dysgwch Gymraeg mewn blwyddyn! Ydy, mae’n bosibl! Dyma wnaeth Jen Llywelyn – tra’n gweithio llawn amser ac astudio hanes. Mae’n rhannu ei phrofiadau personol ac yn rhoi ei chyngor ar sut i ddysgu yn eich ffordd eich hun. Mae’r llyfr yn llawn cyngor ymarferol – ond hefyd yn llawn ysbrydoliaeth. Gallwch chithau ddysgu iaith newydd hefyd!

Learn Welsh in just one year! Yes, it’s possible! That’s what Jen Llywelyn did – while holding down a job and studying history. In this book, she shares her personal experiences and tips to help you to learn in your own way. It’s full of practical advice – but also inspirational. You can do it too!

welsh-in-a-year-jen-llywelyn


SYLFAEN (FOUNDATION)

1. Welsh Rules

Gramadeg Cymraeg cynhwysfawr i ddysgwyr o oedolion sy’n dymuno defnyddio’r iaith Gymraeg mewn sefyllfaoedd pob dydd, wedi ei baratoi mewn arddull ddifyr gyda chartwnau gan athro hynod brofiadol yn cynnwys adrannau wedi eu graddoli ac ymarferion defnyddiol.

A comprehensive Welsh grammar book for adult learners wishing to use the Welsh language in everyday situations, presented in an entertaining style with cartoon illustrations by a highly experienced teacher, comprising graded sections and useful exercises.

mynd-amdani-gol-meleri-wyn-james-ar-ben-ffordd2. Welsh Rules Exercises

2,000 o ymarferion am gyfieithu, treiglo, cywiro camgymeriadau a dewis geiriau eich hunan. Wedi ei gyhoeddi ynglhwm a ‘Welsh Rules’ ond gall hefyd gael ei ddefnyddio’n unigol.

2,000 graded exercises for translating, mutating, changing to negative and plural forms, changing emphasis, correcting errors, and choosing words yourself. Published alongside Welsh Rules, but may also be used on its own

3. Mynd Amdani, Nerth dy Draed

Mae cyfres Ar Ben Ffordd yn gyfres o chwech o lyfrau darllen wedi eu hanelu at ddysgwyr a fydd yn eu harwain ymlaen o’r amser pan fyddan nhw’n dechrau darllen (Lefel 1: Mynediad), i pan fyddan nhw’n dysgu ers blwyddyn neu ddwy (Lefel 2: Sylfaen), a phan fyddan nhw’n fwy profiadol (Lefel 3: Canolradd). Dyma ddarnau Cymraeg byr i chi fwynhau eu darllen.

The Ar Ben Ffordd series is enjoyable reading material for Welsh learners. For the first time, this series takes the reader step by step from entrance level to foundation and onwards to intermediate ability. These two books for people who have been learning to speak Welsh for a year or two and want to continue reading in Welsh. The short pieces provide easy and enjoyable material in a range of different forms with additional vocabulary. 


CANOLRADD (INTERMEDIATE)

1. Ar Garlam,  Cath i Gythraul

Parhad o gyfres Ar Ben Ffordd ar gyfer lefel Canolradd – casgliad o ddarnau difyr gyda geiriau ar bob tudalen: straeon byrion, erthyglau a chyfweliadau.

More from the Ar Ben Ffordd series for Intermediate level.

08624397362. Budapest – Elin Meek

 Pan oedd yn gweithio yn Budapest mae Gwyn yn gweld merch o’r enw Margit, ei hen gariad yn y coleg dros bymtheg mlynedd yn ol. Cawn wybod beth sydd wedi digwydd i Gwyn a Margit yn ystod y pymtheg mlynedd diwethaf, yn ogystal a gweld beth sy’n digwydd yn ystod y tri diwrnod yn Budapest.

A novel suitable for Welsh learners. Whilst working in Budapest, Gwyn sees a girl names Margit, an ex-girlfriend from college more than fifteen years ago. We get to know their stories and the changes in their lives during the fifteen years they’ve spent apart, as well as what happens during the three days in Budapest…


UWCH / HYFEDREDD (HIGHER)

1. Stori Sydyn

Llyfrau byr, cyffrous, wedi’u hanelu at oedolion sy’n cael trafferth i ddarllen neu wedi colli’r arfer o ddarllen.

Quick Reads are short, sharp shots of entertainment – brilliantly written short books for people who want a fun, fast read, have lost the reading habit or find reading tough. 

cyfres-y-dderwen-bocs-3d

2. Cyfres y Dderwen

Darllen heriol ar gyfer yr arddegau hwyr ac yn addas i oedolion yn ogystal – gan gynnwys dysgwyr lefel uwch. Mae’r gyfres yn cynnwys nofelau mewn amrywiaeth o genres gan awduron o fri.

Cyfres y Dderwen is series of books, suitable for older teenagers and adults alike – including higher level learners. The series includes novels from all genres by acclaimed authors.


ANRHEGION (GIFTS)

the-welsh-learners-dictionary-heini-gruffudd1. The Welsh Learner’s Dictionary

Geiriadur yn cynnwys 20,000 o eiriau ac ymadroddion!

A full, no-gimmick dictionary with 20,000 words and phrases. It has what learners really need: plenty of examples of words and phrases in context.

2. Welsh in Your Pocket!

Llyfryn bach hwylus fydd yn gymorth i ddysgu’r Gymraeg. Mae’r llyfryn yn cynnig rheolau sylfaenol gramadeg y Gymraeg, ymadroddion bob dydd a chasgliad o eiriau sy’n cael eu defnyddio fwyaf yn y Gymraeg.

A handy little language aid designed to be carried by Welsh learners at all times offering basic Welsh grammar rules, everyday phrases and a collection of the most commonly used Welsh words.

983769_10152421955123423_8261121032871600621_n

3. Speak Welsh Outside Class- Lynda Pritchard Newcombe

Llyfryn i gynorthwyo dysgwyr y Gymraeg i ddefnyddio’r hyn a ddysgwyd ganddynt yn y dosbarth yn eu bywyd cymdeithasol.

Are you a learner who panics when you meet a Welsh speaker? Does what you learned in class vanish? This is not a situation unique to Welsh learners. Often what you lack is not the ability but self-belief. In this book you will find guidance on how to cope when such circumstances arise. Are you a Welsh speaker who would like to help learners but worry that your Welsh is not good enough? There’s plenty od advice here for you too.

4. Welsh on the Wall

Poster deniadol a lliwgar sy’n cyflwyno’r Gymraeg mewn ffordd syml a chlir gyda geirfa defnyddiol wedi’i gyflwyno mewn amrywiaeth o adrannau, gan gynnwys cyfieithiad o bob gair.

An attractive and colourful poster that introduces Welsh simply and clearly and includes a translation of every word.

welsh-on-the-wall-poster


Am restr lawn o’n adnoddau i ddysgwyr ewch i’n gwefan.

For a full list visit our website.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s